Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Nova komisija i radna grupa

Uprava HAD-a donijela je odluku o osnivanju Komisije za osiguranje s ciljem praćenja zakonskih i pozzakonskih akata iz područja osiguranja, a u vezi s aktuarskom strukom te preuzimanja zadataka dosadašnjih Komisija za izradu mjerila koje su ukinute. Članovi Komisije su: Snježana Bertoncelj (predsjednica), Suzana Dumančić, Danica Kovačić, Marin Matijaca, Tatjana Račić Žlibar, Ksenija Sanjković i Ljiljana Zekan.

Uprava HAD-a donijela je odluku i o osnivanju Radne grupe za IFRS 17. Voditeljica Radne grupe će biti gospođa Jasna Komljenović Lončar, koja je ujedno i predstavnica HAD-a u novoosnovanoj Radnoj grupi za IFRS 17 Europskog aktuarskog udruženja (AAE).

Naime, Europska komisija je zatražila mišljenje od EFRAG-a (The European Financial Reporting Advisory Group) o tome zadovoljava li IFRS 17 kriterij IAS pravila (International Accounting Standards Regulation) da bi ga se moglo potvrditi za korištenje u Europskoj uniji i Europskom gospodarskom prostoru. Kriterij za potvrđivanje uključuje tehničke uvjete i prikladnost novog IFRS 17 standarda europskom javnom interesu. U radu EFRAG-a sudjelovat će aktuar Alexander Dollhopf. Uloga Radne grupe za IFRS 17 AAE je pomoći gospodinu Dollhopf-u u davanju odgovarajućeg aktuarskog mišljenja u EFRAGOV-om procesu. Radna grupa za IFRS 17 AAE-a će dodatno raspraviti eventualno potrebu za prilagodbom europske aktuarske prakse s obzirom na primjenu IFRS-a 17.