Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Nove Komisije HAD-a

Uprava Hrvatskog aktuarskog društva osnovala je dvije nove Komisije: Komisiju za medije i Komisiju za edukaciju.

Komisija za medije osnovana je u sastavu Sabina Hajdarević (predsjednica), Ksenija Sanjković i Ivana Šimić, a zadaci su joj uređivanje web-stranice Društva te promocija Društva u medijima i na društvenim mrežama.

Komisija za edukaciju osnovana je u sastavu: Jasna Tenšak (predsjednica), Brigita Balog-Grozdek, Jasna Komljenović Lončar, Sabina Mlivić, Jasna Peko, Tihana Radišić i Ines Šikić. Zadaci komisije uključuju organizaciju školovanja za dodatne ispite za dobivanje aktuarskog ovlaštenja, organizacija školovanja za ispite za CERA licencu, praćenje usklađenosti edukacije članova Društva sa silabusima IAA i AAE te organizacija aktuarskih seminara u svrhu kontinuiranog profesionalnog usavršavanja.

S obzirom na uspješno završen proces pristupanja HAD-a u redovno članstvo Group Consultatif (danas AAE), Uprava Društva ukinula je Radnu grupu za prijem HAD-a u redovno članstvo Group Consultatif, a na prijedlog Komisije za osiguranje kredita, Uprava Društva ukinula je i tu Komisiju. Zahvaljujemo članovima ukinute Radne grupe i Komisije na uloženom trudu, vremenu i uspješno obavljenom poslu.