Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Tko može biti član HAD-a?

Članstvo u HAD-u može biti redovno, pridruženo i počasno.

Redovni član HAD-a može biti osoba koja se znanstveno ili praktično bavi aktuarskom strukom, prihvaća Statut HAD-a i prema njemu se ravna, ima visoku stručnu spremu i završila je specijalističku izobrazbu iz aktuaristike u skladu sa smjernicama IAA i sa Odlukom o kriterijima za prijam u redovno članstvo koju donosi Skupština HAD-a te ima najmanje dvije godine praktičnog radnog iskustva na aktuarskim poslovima.

Pridruženi član HAD-a može biti osoba koja se školuje ili radi na aktuarskim poslovima, a ne zadovoljava uvjete za prijam u redovno članstvo, ili osoba zainteresirana za praćenje aktuarske struke.

Počasni član HAD-a može biti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin osobito zaslužan za HAD, za razvoj aktuarske znanosti i njezine primjene ili priznati znanstveni djelatnik.

Molba za primanje u članstvo Hrvatskog aktuarskog društva

NOVO - Uputa kandidatima - 2021.!