Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Tko je aktuar?

Aktuar je stručnjak koji se bavi problemima financijske neizvjesnosti i rizika koristeći matematičke metode teorije vjerojatnosti, statistike i financijske matematike. Posao aktuara uključuje analizu podataka iz prošlosti, procjenu postojećih rizika i razvoj modela za projekciju budućih događaja.

Najviše aktuara zaposleno je u djelatnosti osiguranja i mirovinskog osiguranja. Oni rade na razvoju osigurateljnih proizvoda, kalkulaciji premije osiguranja, određivanju osigurateljnih pričuva, upravljanju imovinom i obvezama i drugim poslovima bitnim za poslovanje društava za osiguranje. Aktuarska znanja nužna su i državnim tijelima nadležnim za nadzor nad poslovanjem društava za osiguranje i mirovinskih fondova.

Aktuarske tehnike i znanja mogu se koristiti i u drugim područjima. Aktuarska analiza demografskih kretanja pučanstva i kretanja u gospodarstvu nužna je kod dugoročnog planiranja državnih izdataka za troškove obrazovanja, mirovina, zdravstva, transporta i drugih usluga. Aktuari sve više rade u području bankarstva i tržišta kapitala, na investicijskim projektima i drugdje gdje je potrebno primijeniti složene matematičke proračune na probleme s financijskim implikacijama.

Osim matematičkog znanja, aktuaru je potrebno dobro razumijevanje ekonomije, prakse i zakona države u kojoj radi, demografskih i financijskih kretanja uopće, te vještina komunikacije kako bi svoje rezultate mogao prenijeti osobama koje nemaju aktuarska znanja. Aktuari i njihova profesija, niti u Hrvatskoj niti u svijetu, obično nisu poznati prosječnom stanovniku, jer ih nema mnogo. Međutim ponosni su da kao profesija brinu o financijskoj stabilnosti milijuna ljudi u svijetu.

Ovlašteni aktuar

Ovlašteni aktuar potvrđuje pravilnost obračuna tehničkih pričuva društva za osiguranje (pričuve za prijenosne premije, pričuve za bonuse i popuste, pričuve šteta, pričuve za kolebanje šteta ako društvo obavlja poslove osiguranja kredita, druge tehničke pričuve osiguranja, matematičke pričuve životnih osiguranja, posebne pričuve životnih osiguranja kod kojih osiguranik preuzima na sebe investicijski rizik) u vlastoručno potpisanom Mišljenju ovlaštenog aktuara o obračunu odgovarajuće tehničke pričuve. Mišljenja ovlaštenog aktuara o obračunu tehničkih pričuva sastavni su dio godišnjeg izvješća društva za osiguranje.

Društvo za osiguranje dužno je najmanje 6 mjeseci prije kraja tekuće financijske godine imenovati ovlaštenog aktuara koji će dati mišljenje o obračunu tehničkih pričuva za tekuću financijsku godinu te o imenovanju pismeno izvijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga. Ovlašteni aktuar mora provjeriti oblikuju li se cjenici premija i tehničke pričuve osiguranja sukladno propisima te jesu li oblikovane na način da omogućuju trajno ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju, te u tom smislu nadzornom odboru i upravi društva predočiti izvješće. Uprava društva za osiguranje dužna je poduzeti mjere radi usklađivanja poslovanja sukladno izvješću ovlaštenog aktuara.
(vidi Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva osiguranja, NN 97/09)

Kod osnivanja društva za osiguranje zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja mora se priložiti i potvrda ovlaštenog aktuara o tome da li je društvo za osiguranje sposobno osigurati adekvatnost kapitala s obzirom na vrste osiguranja i opseg poslova koje će obavljati.

Ovlašteni aktuar je osoba koja ima ovlaštenje nadzornog tijela (Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga – HANFA) za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara. Nadzorno tijelo izdat će ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara ako osoba ispunjava sljedeće uvjete:

  1. znanje hrvatskog jezika,
  2. da je uspješno obavila provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara sukladno programu izobrazbe međunarodnih odnosno europskih aktuarskih udruga,
  3. da nije pravomoćno osuđena na kaznu zatvora za kazneno djelo protiv platnog prometa i poslovanja,
  4. da joj dosad nije bilo oduzeto ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.
    (vidi Zakon o osiguranju, NN 151/05, NN 87/08, NN 82/09)

Detaljniji uvjeti za stjecanje statusa ovlaštenog aktuara propisani su Pravilnikom o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (NN 20/10).

Ovlašteni aktuar u mirovinskom osiguravajućem društvu

Mirovinsko osiguravajuće društvo mora imati jednoga neovisnog aktuara. Aktuar mirovinskog osiguravajućeg društva supotpisuje plan poslovanja društva, godišnji plan i završni račun društva u dijelu koji se odnosi na mirovine koje društvo isplaćuje, aktuarski statistički izvještaj, izvještaj o sredstvima tehničkih pričuva, pravila mirovinskih programa, te obavlja druge poslove u kojima se primjenjuje matematika osiguranja.
(vidi Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, NN 106/99 , NN 63/00 , NN 107/07)

Status ovlaštenog aktuara u mirovinskom osiguravajućem društvu stječe se prema Pravilniku o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (NN 20/10)

Aktuar - članstvo u Hrvatskom aktuarskom društvu

Uvjeti za redovno i pridruženo članstvo definirani su Statutom Hrvatskog aktuarskog društva.