Pravilnik o minimalnim standardima – poziv na komentiranje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je pozvala Hrvatsko aktuarsko društvo na dostavu komentara na Pravilnik o minimalnim standardima koji se primjenjuju u procesu obračuna statutarnih tehničkih pričuva. Prijedlog koji je Društvo zaprimilo se nalazi na donjoj poveznici, a komentari se mogu dostaviti ispod članka do 6.2.2023.

Informacija – 6.2.2023.: Zbog zaštite od spam poruka, komentari se ne puštaju automatski, ali će svi biti vidljivi odmah po pregledu, a najkasnije do kraja dana.

Pravilnik o minimalnim standardima – prijedlog

5 thoughts on “Pravilnik o minimalnim standardima – poziv na komentiranje”

 1. mirjana.cesarec

  Prilog II – POSEBNI STANDARDI KOJI SE ODNOSE NA POSTUPKE U VEZI S VREDNOVANJEM PREMA MSFI 17, točka 7.:
  Risk Adjustment for Insurance Contracts under IFRS 17, izdanje International Actuarial Association
  i Discount Rates in Financial Reporting, izdanje International Actuarial Association nisu službeni dokumenti IAA nego monografije koje izražavaju samo stajališta svojih autora, ne i izdavača (IAA), kao što je navedeno u predgovoru.

 2. Andreja Radić Blažin

  Članak 2 stavak 1 imovina za novčane tokove od pribave osiguranja navedena je kao posebna kategorija statutarne tehničke pričuve, vjerojatno se mislilo kao sastavni dio LRC-a?

  Članak 3. stavak 1 Predlažemo brisati imenovanje je regulirano ZOSom.

  Članak 3 stavak 4 brisati “oblikovanju i dostatnosti premija” budući MSFI 17 ne propisuje dostatnost premija kao što je to propisivao MSFI 4. Također u tom smislu brisati cijeli Članak 6. iz istog razloga. Naime u kontekstu MSFI 17 postoje tzv. onerous ugovori čiji sam naziv govori da su neprofitabilni te je za iste predviđen računovodstveni tretman u okviru MSFI 17 kao i za sve ostale ugovore. Dakle za iste se ne formira URR kao što je to slučaj kod MSFI 4 (LAT test) već manjak kod istih odmah tereti račun dobiti i gubitka i formira se tzv. loss component. Nejasno je kako bi se u tom kontekstu formiralo navedeno mišljenje stoga predlažemo isto brisati.

  Prilog I
  1. Zahtjevi vezani uz obavljanje poslova Aktuara – nejasno je kako će se isto kontrolirati budući da navedna znanja daleko nadmašuju znanja koja aktuar treba imati, kako će se ista dokazivati i provjeravati, posebice – računovodstvene politike Društva i relevantni postupci koji se primjenjuju pri izradi financijskih izvještaja prema MSFI, poslovno okruženje u kojem Društvo posluje, uključujući financijska tržišta s kojih prikuplja podatke, sklonost Društva da preuzme rizike koji utječu na mjerenje u okviru MSFI-ja 17, proizvodi i način poslovanja Društva, metodologija i pretpostavke koje Društvo koristi i u drugim poslovima npr. kod oblikovanje cjenika kao i obrazloženja razlika, – poznavanje zakona i propisa te njihov utjecaj na primjenu MSFI-ja 17.
  7. Mjerodavni dokumenti – neki od istih nisu usklađeni sa izmjenama standarda iz 2020 te će se uskladiti u narednih par godina. Također nije jasno u kojoj su mjeri isti primjenjivi.

 3. Marjana Rajić

  Općenite primjedbe na dokument:
  – Dokument ne uvažava da se radi o računovodstvenom standardu, preveliki fokus odgovornosti stavlja na aktuara te se nameću pitanja:
  o Cilj pravilnika bi trebao biti pobliže propisati postupanje kod vrednovanja MSFI17 a ne usput definirati principe aktuarske struke
  o Smatramo da je prekratko vrijeme za definiranje principa aktuarske struke, pogotovo kroz pravilnik – podzakonski akt
  o Uvjeti za stjecanje i provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja ne zahtijevaju razinu znanja koju ovaj pravilnik traži (ekspertno znanje o troškovima, financijskim tržištima, računovodstvenim standardima, krivulja za diskontiranje, tečaj, upravljanje rizicima, ulaganja i sl)
  o Sukob interesa sve u jednoj osobi (računovodstvena politika, troškovi, krivulja za diskontiranje, model, izvještavanje, apetit za rizom)
   MSFI17 je računovodstveni ne aktuarski standard. Postupci od a) do g) su u domeni računovodstva, a ne aktuaristike (Prilog II – POSEBNI STANDARDI KOJI SE ODNOSE NA POSTUPKE U VEZI S VREDNOVANJEM PREMA MSFI 17, 1. Početni postupci)
   Sukob interesa – Apetit za rizikom – definiranje materijalnosti i sl.

  o Izvješće koje se spominje u pravilniku – zahtjeva se izuzetno velika razina detalja za izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara – preopsežno za publiku Uprava, Nadzorni. Onda je nepotrebna sva ostala dokumentacija koja sada postoji, radne upute, procedure, dokumentacija uz obračun, bilješke, interni i eksterni izvještaji i sl.
  o Dokumenti na koje se poziva u prilogu II: – Navedeni dokumenti nisu obvezujući ni za jednog pojedinačnog aktuara, neki dokumenti izvedeni iz njih (ako postoje) su obvezujući za članove aktuarskih udruženja, ali članstvo u aktuarskim udruženjima nije obvezno, a zadnja dva uopće nisu službeni dokumenti već monografije.
  o Tko bi trebao biti „standard-setting body“ za aktuaristiku u RH? Obzirom da European Standard of Actuarial Practice 1 (ESAP 1) kaže: „This ESAP is binding upon an actuary only if so directed by the actuary’s standard-setting body or if the actuary states that some or all of the work has been performed in compliance with this ESAP (e.g. if the actuary is directed by the principal to comply with this ESAP).“
  Angela, Deana, Ivana, Marjana, Mirjana, Nikola, Željka

 4. Marjana Rajić

  Uvodne odredbe
  Članak 1.
  Molimo definirati pojam Izvješće. U ovom dokumentu, spominje se na više mjesta, nije jasno radi li se uvijek o istom (Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara ili Izvješće ima drugo značenje)

  Statutarne tehničke pričuve
  Članak 2.
  Stavak (2) Nejasno definirano – LIC nije popis samo pravnih obveza Društva nego bilančna pozicija (nedostaje iznos ili visina obveza). Vjerojatno nespretan prijevod.
  Stavak (3) Nejasno definirano – LRC nije popis samo pravnih obveza Društva nego bilančna pozicija (nedostaje iznos ili visina obveza). Vjerojatno nespretan prijevod.
  Stavak (7) Nejasno što točno treba potvrditi imenovani ovlašteni aktuar? Jesu li to i određeni statistički obrasci?

  Članak 6.
  Stavak (1) Ako sve ugovorene premije ispunjavaju ove uvjete, onda ne mogu postojati štetni ugovori. Tko je dužan osigurati da ugovorene premije i budu takve? Gdje počinje, gdje prestaje i što sve uključuje „oblikovanje premija“ kao proces i tko je njegov vlasnik?

  Prilog I
  1.Zahtjevi vezani uz obavljanje poslova Aktuara
  Stavak (1) točka 2 Kodeks obvezuje u najboljem slučaju članove organizacija koja ga je izdala i to je uvijek lokalna, a ne europska ili međunarodna udruga. HAD je jedino aktuarsko udruženje u RH, a članstvo u HAD-u nije preduvjet za obavljanje aktuarskih poslova.
  Stavak (2) Što su dovoljna znanja o MSFI i sl. i kako netko može dokazati da raspolaže njima?

  2. Materijalnost/Značajnost – Preopćenito – Što su relevantne financijske stavke i koje su to financijske stavke?

  4. Stručna prosudba – Što se smatra tručnom prosudbomn

  5.Kvaliteta podataka
  Stavak (4) Aktuar treba objaviti sve izmjene podataka (poput interpolacije, ekstrapolacije, prilagodbe ili isključivanja ekstremnih vrijednosti) u izvješću o provedenom aktuarskom poslu.
  Komentar: Nabrojano nisu izmjene podataka nego sastavni dio procesa procjene. Gdje objaviti? Na koje izvješće se misli, imamo dokumentaciju uz obračun i sl ili IOA ?
  Stavak (5)
  b. uz uvjet usklađenosti s važećem kodeksom profesionalnog ponašanja koje je donijela relevantna međunarodna, odnosno europska aktuarska udruga, provesti aktuarski posao na najbolji mogući način te objaviti nedostatke u podacima u izvješću o provedenom aktuarskom poslu uključujući zaključak o potencijalnom učinku tih nedostataka u podacima.
  Komentar: Nejasna veza kodeksa profesionalnog ponašanja s čišćenjem podataka. Polazna pretpostavka za svaki posao je da se obavlja na najbolji mogući način pa tako i unapređivanje kvalitete podataka.

  9. Čuvanje i jasnoća dokumentacije
  Stavak (1) Trajno čuvanje dokumentacije u praksi nije lako provedivo. Prikladnije bi bilo definirati neki razumno dug period ili onoliko koliko je obveza čuvanja pripadnih financijskih izvješća.

  Prilog II
  1.Početni postupci – IFRS17 je računovodstveni, a ne aktuarski standard. Postupci od a) do g) dio su računovodstvene politike.

  2. Postupak odabira odgovarajućeg pristupa mjerenja – Odluka o metodi mjerenja pitanje je računovodstvene politike

  3. Opći model mjerenja GMM
  Stavak (8) i Stavak (9) – Spomenuto i u općenitim primjedbama, nema specifičnog ekspertnog znanja u jednoj osobi (aktuaru) i za očekivanja vezana uz budući tečaj i krivulje za diskontiranje
  Stavak (12) – Umjesto utvrditi da je– treba stajati „utvrdili je li“ ili „provjeriti je li“
  Stavak (13) – Za bolje razumijevanje molimo primjer
  Stavak (14) – „- utvrditi portfelje ugovora o osiguranju,
  – raspodijeliti pojedinačne ugovore o osiguranju u portfelje ugovora o osiguranju i podijeliti svaki portfelj ugovora o osiguranju na grupe ugovora o osiguranju ,“
  Komentar: MSFI 17 je računovodstveni, a ne aktuarski standard. Odluka o grupiranju ugovora nije na aktuaru

  4. Model mjerenja putem varijabilne naknade (VFA)
  Stavak (2) „Nadalje, aktuar kod te grupe ugovora o osiguranju treba procijeniti je li razumno očekivati značajne razlike između vrijednosti budućih obveza pokrića u okviru pristupa mjerenja putem varijabilne naknade i općeg modela mjerenja.“
  Komentar: Predlaže se brisati navedeno, Standard propisuje koje uvjete trebaju zadovoljiti police kako bi se mogao koristiti VFA, ali nigdje ne navodi da se trebaju vrednovati i po GMM pa niti uspoređivati; ta dva pristupa niti ne mogu generalno dati jednake rezultate.
  5. Model raspodijeljene premije (PAA)
  U stavku (1) navodi se „vrijednost budućih obveza pokrića“
  Komentar: Treba biti „obveza za preostalo pokriće“
  U stavku (3) navodi se „Procijeniti“
  Komentar: Zamijeniti „Procijeniti“ s „Provjeriti“?
  Dodatno, priznaje li se pribavni trošak odmah ili ne se definira računovodstvenom politikom.
  6. Izvješće
  Informacije i podaci u izvješću trebaju biti prikazane na dovoljno detaljan način kako bi neki drugi aktuar kvalificiran u istom području prakse mogao objektivno procijeniti razumnost rezultata procesa oblikovanja statutarnih pričuva.

  Komentar: Čl 188. stavak 4. Zakon o osiguranju Imenovani ovlašteni aktuar mora nadzornom odboru i upravi istodobno s mišljenjem uz godišnje izvješće iz članka 193. ovoga Zakona predočiti izvješće o saznanjima imenovanog ovlaštenog aktuara glede nadzora koji je u protekloj poslovnoj godini obavljao na temelju stavaka 1. i 2. ovoga članka. Izvješće mora obuhvaćati prije svega razloge za pozitivno mišljenje, mišljenje uz ograde, odnosno negativno mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće.
  Da li gornje izvješće treba biti tako detaljno za publiku (Uprava i Nadzorni odbor)
  7. Mjerodavni dokumenti
  Navedeni dokumenti nisu obvezujući ni za jednog pojedinačnog aktuara, neki dokumenti izvedeni iz njih (ako postoje) su obvezujući za članove aktuarskih udruženja, ali članstvo u aktuarskim udruženjima nije obvezno, a zadnja dva nisu službeni dokumenti već monografije. Koje bi bile posljedice nepridržavanja bilo kojeg od tih dokumenta?
  „-International Standard of Actuarial Practice (ISAP 1A) Governance of Models, izdanje International Actuarial Association” –
  Komentar: Stavljeno van snage 1.12.2018

  “- International Standard of Actuarial Practice 4 (ISAP 4) IFRS 17 Insurance Contracts, izdanje International Actuarial Association”
  Komentar: „ISAPs are model standards of actuarial practice and, as such, are not binding on any actuary.“

  “- Code of Professional Conduct, izdanje Actuarial Association of Europe”
  Komentar: “The CoPC is a model code and as such, it is not binding on any actuary.“

  – Risk Adjustment for Insurance Contracts under IFRS 17, izdanje International Actuarial Association
  – Discount Rates in Financial Reporting, izdanje International Actuarial Association. –
  Komentar: Ovo nisu službeni dokumenti IAA nego monografije koje izražavaju samo stajališta svojih autora, ne i izdavača (IAA), kao što je istaknuto u predgovoru.

  Angela, Deana, Ivana, Marjana, Mirjana, Nikola, Željka

 5. VALENTINA CAR

  Radna grupa za životno osiguranje za IFRS17 uspjela je na žalost samo kratko proći kroz pravilnik i dodatke te dostavljamo naše generalne primjedbe:
  – pravilnik stavlja previše segmenata u odgovornost aktuara (krivulja kamate, raspodjela troškova, određivanje značajnosti….)
  – što točno znači da je početak primjene vezan uz izvještaj 31.03.2023? da li se očekuje nekakav izvještaj i po kvartalnim obračunima?
  – smatramo da se za detaljnu analizu pravilnika ostavilo premalo vremena i to u razdoblju kad svi aktuari imaju izuzetno puno posla

Comments are closed.