Sudjelovanje u aktualnim e-savjetovanjima

Trenutno je u tijeku e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nekoliko pravilnika koje donosi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Kako bi Hrvatsko aktuarsko društvo, u ovisnosti o interesu i izjašnjavanju članova, moglo uputiti zajedničke prijedloge, do 10.1.2023. će biti omogućeno komentiranje pravilnika ispod ovog članka. Nakon toga će se objedinjeni komentari uputiti na izjašnjavanje članovima te će se, u ovisnosti o rezultatima izjašnjavanja, zajednički prijedlozi uputiti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Neovisno o tome, pozivaju se članovi da aktivno samostalno ili u dogovoru s poslodavcem sudjeluju direktno u e-savjetovanju.

Komentiranje ispod članka molimo da bude konstruktivno i jasno te da na početku sadrži točku na koju se referira, kako bi se lakše utvrdio pravilnik na koji se komentar odnosi.

  1. PRAVILNIK O STATISTIČKIM STANDARDIMA OSIGURANJA
  2. PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE
  3. PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU O ZNAČAJNIM PROMJENAMA I IZVJEŠTAVANJU NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
  4. PRAVILNIK O DODATNIM ZAHTJEVIMA ZA MALA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
  5. PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA I ROKOVIMA UPLATE DOPRINOSA TE NAČINU VOĐENJA I UPORABI IMOVINE NAMIJENJENE ZA OBVEZE GARANCIJSKOG FONDA

Leave a Comment